The key to your health

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden als PDF: Algemene Voorwaarden PDF

 

Algemene voorwaarden The BoneSetters.NL

 

Algemene voorwaarden The BoneSetters.NL. 1

De Algemene Voorwaarden. 2

 1. Definities. 2
 2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. 2
 3. Voorafgaand aan de Behandeling. 2
 4. Behandeling. 3
 5. No-show afspraak. 3
 6. Betaling. 4
 7. Klachten. 4
 8. Aansprakelijkheid. 4
 9. Wijzigen van de Behandelovereenkomst 4
 10. AVG/ Bescherming persoonsgegevens. 5
 11. Beëindiging. 5
 12. Slotbepalingen. 5

De Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van TheBoneSetters.NL B.V. (KvK-nummer: 80828000, gevestigd te Noordzijde 18A 8302 GL Emmeloord, rechtsgeldig vertegenwoordig door de heer. G. W. Visser).

 

1.    Definities

 • In deze voorwaarden hebben de volgende begrippen (ook zonder hoofdletter) de betekenis als hierna omschreven:
 1. Algemene voorwaarden of Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van TheBoneSetters.NL;
 2. Behandeling: de uit te voeren behandeling door de Therapeut. De Behandeling kan bestaan uit meerdere Consulten;
 3. Behandelovereenkomst/Overeenkomst: de tussen u en ons gesloten overeenkomst(en);
 4. Cliënt: de natuurlijke persoon/personen die verzoekt om een Behandeling bij de Therapeut;
 5. Consult: behandelsessie(s) door de Therapeut;
 6. Partijen: TheBoneSetters.NL en de natuurlijke persoon/personen die met TheBoneSetters.NL een Behandelovereenkomst sluit;
 7. NL: TheBoneSetters.NL B.V. (KvK-nummer: 80828000, gevestigd te Noordzijde 18A 8302 GL Emmeloord;
 8. Therapeut: de therapeut die de Behandeling/ het Consult verricht, hieronder vallen ook therapeut-stagiare(s) van TheBoneSetters.NL en andere voor the BoneSetters.NL werkzame personen waaronder waarnemers;
 9. U: de natuurlijke persoon die met TheBoneSetters.NL een Behandelovereenkomst sluit;
 10. Wij, ons, partij: TheBoneSetters.NL;

 

2.    Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Behandelovereenkomsten en Behandelingen van welke aard en onder welke benaming dan ook die wij aan u leveren. Indien deze voorwaarden op enig onderdeel strijdig zijn met het bepaalde in de Behandelovereenkomst, dan gaat hetgeen in de desbetreffende Behandelovereenkomst is bepaald voor.
  • Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met ons personeel, binden ons alleen indien dit schriftelijk door ons aan u is bevestigd.
  • Indien enig beding in de Overeenkomst of algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bedingen onverkort van toepassing. Wij zullen dan met u in overleg treden teneinde een nieuw beding ter vervanging van het nietige c.q. vernietigde beding overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van het nietige c.q. vernietigde beding in acht zal worden genomen.
  • Tenzij uitdrukkelijk een geldigheidsduur is overeengekomen, zijn aanbiedingen van ons geheel vrijblijvend en komt een bindende overeenkomst pas tot stand na een schriftelijke bevestiging van ons.

 

3.    Voorafgaand aan de Behandeling

 • De Cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante en juiste informatie aan de Therapeut te verstrekken teneinde de Behandeling goed te laten verlopen.
 • De Therapeut verplicht zich informatie betreffende de Behandeling te verstrekken aan de Cliënt gedurende alle fasen van de
 • De Therapeut zal de Behandeling naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De Behandeling wordt niet uitsluitend door de Therapeut uitgevoerd, maar ook door de Therapeut opgeleide Therapeut-stagiaire(s). De Therapeut-stagiaire werkt onder supervisie van de Therapeut als onderdeel van en totdat zijn/haar opleiding volledig is afgerond.
 • De Therapeut zorgt voor een passende waarnemer indien de Therapeut is verhinderd. De waarnemer heeft dezelfde vakbekwaamheid en kennis als de Therapeut zelf.
 • De Therapeut en alle voor de TheBoneSetters.NL werkzame personen zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van de gegevens en Behandeling van de Cliënt.
 • De Cliënt is verplicht een getekend exemplaar Behandelovereenkomst mee te nemen naar het eerste Consult en dient voor aanvang van het eerste Consult het getekende exemplaar te overhandigen aan de Therapeut. De Therapeut kan zonder ondertekende Behandelovereenkomst de Behandeling niet starten.
 • De Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
 • De Therapeut is verplicht een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben met daarin ook een adequate dekking voor haar Therapeut-stagiaires.
 • De Therapeut heeft het recht de Cliënt te weigeren voor een Behandeling.
 • Het Consult zal ongeveer 15 minuten tijd innemen. In deze tijd vindt het voortgangsgesprek, het ontkleden/aankleden, afspraak maken en behandelen plaats. De duur wordt bepaald door de Therapeut op basis van de benodigde interventie en die kan variabel zijn, dus wanneer er een voldoende prikkel naar herstel is geweest naar inzicht en kennis van de therapeut wordt het consult afgesloten binnen de 15 minuten.
 • Een intake door de Therapeut zal 15 minuten in beslag nemen. Tijdens de intake stelt de Therapeut vast wat het probleem is bij de Cliënt en de Therapeut stelt een bepaalde Behandeling voor.
 • In het intakeformulier geeft de Cliënt alle voor de Therapeut benodigde informatie gegeven die nodig zijn voor een goede uitvoering van de Behandeling.
 • Door ondertekening van de Behandelovereenkomst gaat de Cliënt akkoord met de Behandeling en geeft de Cliënt de Therapeut toestemming de Behandeling te starten.
 • De Cliënt dient er rekening mee te houden dat 1 Behandeling meestal niet voldoende is om hulpvraag volledig op te lossen en dat meerdere Behandelingen nodig zijn.
 • De Cliënt dient zich van tevoren op de hoogte te stellen of de zorgverzekering de Behandeling gedeeltelijk/geheel of wellicht niet vergoed. De Therapeut is niet verantwoordelijk voor het geheel/gedeeltelijk of niet vergoeden van de Behandeling door de zorgverzekeraar.

 

4.    Behandeling

  • De Cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen
  • De Therapeut verplicht zich de Cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een (huis)arts, indien de Behandeling niet geëigend en/of toereikend
  • De Therapeut kan de Behandeling/Behandelovereenkomst wijzigen indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de Behandeling/Behandelovereenkomst voortzet. Therapeut zal de Cliënt hierover tijdig informeren.
  • De Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de Cliënt een andere hulpverlener of therapeut heeft kunnen vinden.

5.       No-show afspraak

 • De Cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (uiterlijk 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de ingelaste tijd voor de Behandeling in rekening worden gebracht door de Therapeut.

6.       Betaling

 • De Therapeut informeert de Cliënt over de kosten van de Behandeling.
 • Betaling van de Behandeling geschiedt contant of per pin.
 • Vanaf 1 januari 2021 werken wij bewust zonder contracten met de zorgverzekeringsmaatschappijen. Daar wij eind 2020 geen contracten met zorgverzekeraars meer hebben afgesloten dragen wij geen verantwoordelijkheid voor het wel of niet verkrijgen van vergoedingen voor onze Behandelingen. Tevens is het niet aan ons om administratieve handelingen te verrichten en/of contact te onderhouden met uw zorgverzekeraar aangaande welke zaken dan ook die spelen tussen u en uw zorgverzekeraar. De afhandeling en betaling van de rekening is uw eigen verantwoordelijkheid.
 • De meeste kans op vergoeding heeft u met een aanvullende restitutie polis bij uw zorgverzekeraar. Dus let hierop bij het afsluiten van uw zorgverzekering voor het nieuwe jaar.

 

7.       Klachten

 • Voor eventuele klachten over de Behandeling kan de Cliënt zich wenden tot:
 1. De Therapeut;
 2. De beroepsorganisatie(s) van de Therapeut, zijnde: Cat, VIV, BATC, RBCZ en KNGF.

III. tot de klachtenfunctionaris van de Cam Coöp. (https://www.camcoop.nl)8.       Aansprakelijkheid

 • De Therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen
 • De Behandeling is geen vervanging van de reguliere medische zorg, hoogstens een aanvulling. De Therapeut geeft op geen enkele wijze een garantie af dat de Behandeling het (medische) probleem oplost.
 • De Therapeut is niet aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde, dan wel na de uitvoering van de Behandeling voordoen bij de Cliënt
 • De Therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 • De Therapeut is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat de Cliënt de adviezen van de Therapeut niet naar behoren heeft opgevolgd.
 • De Cliënt krijgt de gelegenheid om alle vragen te stellen en zal naar tevredenheid er een antwoord krijgen hierop. Door het ondertekenen van de Behandelovereenkomst geeft de Cliënt aan alle risico’s van het ondergaan van een Behandeling volledig te hebben geëvalueerd.
 • .De Therapeut is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen in het gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw.
 • Iedere aansprakelijkheid van de Therapeut voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de beroeps-aansprakelijkheidsverzekeraar te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

 

9.       Wijzigen van de Behandelovereenkomst

 • De Therapeut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de Cliënt informeren over financiële consequenties voortvloeiend uit de Behandelingen, wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst.
 • De Therapeut informeert de Cliënt over eventuele wijzigingen van of aanvullingen op de Overeenkomst.
 • De Therapeut is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen die voor de uitvoering van de Behandelovereenkomst nodig zijn.

 

10.   AVG/ Bescherming persoonsgegevens

 • De Therapeut zullen persoonsgegevens van de Cliënt verwerken in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming.
 • Door ons bij het aangaan of uitvoeren van de Behandelovereenkomst verzamelde (persoons)gegevens worden in het kader van onze bedrijfsvoering en met inachtneming van de doelen als omschreven in onze privacy policy verwerkt.
 • Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van uw (persoons)gegevens, welke maatregelen er onder meer toe strekken om de persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of niet toegestane opslag, verwerking, toegang, verstrekking, wijziging, verlies of vernietiging. Indien een dergelijke inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, zullen wij ons inspannen om de betrokkene eveneens onverwijld daarvan in kennis stellen.

 

11.   Beëindiging

 • Beëindiging van de Behandeling kan te allen tijde geschieden met wederzijds goedvinden door Partijen.
 • Indien Cliënt voortzetting van de Behandeling/Behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij de Behandeling stopzetten en de Behandelovereenkomst beëindigen.
 • Indien de Cliënt tegen het advies van de Therapeut in de Behandeling/Behandelovereenkomst beëindigt, zal de Cliënt – op verzoek van de Therapeut – een schriftelijke verklaring ondertekenen waarin de Cliënt aangeeft dat hij tegen het advies van de Therapeut in en op eigen risico de Behandeling voortijdig en per direct beëindigd.

 

12.   Slotbepalingen

 • The BoneSetters.Nl heeft een Meldcode Huiselijk geweld en (kinder)mishandeling. Dit is een 6- stappenplan waarin staat hoe een therapeut moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en (kinder)mishandeling. Iedere therapeut met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet het recht om vermoedens van (kinder) mishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om het Meldpunt (Kinder)mishandeling in te schakelen en informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.
 • Op alle rechtsverhoudingen tussen u en ons is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden met een Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Therapeut gevestigd is.